برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
تست
توضیحات

تست

تاریخ شروع ارسال خلاصه آثار 1401-05-19
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1400-03-13
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1400-03-13
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1400-03-13
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-03-13
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-03-13