محورهای همایش

 •        زیست‌جهان کودکی در شهر و روستا
 •        زیست‌جهان کودکان با نیازهای ویژه
 •       آموزش مدرسه‌ای در زیست‌جهان کودکی
 •        آموزش‌های دینی در زیست‌جهان کودکی
 •        اوقات فراغت در زیست‌جهان کودکی
 •        زیست‌جهان خانوادگی کودکی
 •        زیست‌جهان دوستانه کودکی
 •        باورها و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی در زیست‌جهان کودکی
 •        زیست‌جهان مجازی و فناورانه کودکی
 •        زیست‌جهان کودکی در مهاجرت‌های ملی و بین‌المللی
 •        دگرگونی‌های زیست‌جهان کودکی در درون و فراسوی مرزهای ملی
 •        ادبیات، شعر و داستان در زیست‌جهان کودکی
 •         هنر و موسیقی در زیست‌جهان کودکی
 •        رسانه‌ها و برنامه‌های تصویری در زیست‌جهان کودکی
 •        نشریات و رسانه‌ها در زیست‌جهان کودکی
 •        بازی در زیست‌جهان کودکی
 •        سازمان‌های غیردولتی و فعالیت‌های داوطلبانه در زیست‌جهان کودکی
 •        حقوق اجتماعی، فرهنگی و قانونی در زیست‌جهان کودکی
 •        نابرابری‌های اجتماعی ـ اقتصادی و زیست‌جهان کودکی
 •      نابرابری‌های جنسیتی و زیست‌جهان کودکی
 •        امنیت زیست‌جهان کودکی

 محور‌های ویژه :

 •        زیست‌جهان کودکی در دوران کرونا و پساکرونا
 •        امکان، الزام و یا امتناع سیاست‌گذاری در زیست‌جهان کودکی

Conference Topics

 •           Children’s Life World in urban and rural areas
 •         Children’s Life World with special needs
 •          School education in Children’s Life World
 •           Religious education in Children’s Life World
 •          Leisure in Children’s Life World
 •           Children’s Family Life World
 •           Children’s Friendly Life World
 •           Cultural and social beliefs and behaviors in Children’s Life World
 •           The virtual and technological world and Children’s Life World
 •           Children’s Life World and national and international immigration
 •           Children’s Life World transformation within and beyond national borders
 •           Literature, poetry, and fiction in Children’s Life World
 •           Art and music in Children’s Life World
 •           Media and visual programs in Children’s Life World
 •           Publication and the press in Children’s Life World
 •           Games in Children’s Life World
 •           NGOs and volunteer activities in Children’s Life World
 •           Social, cultural, and legal rights in Children’s Life World
 •           Socio-economic inequalities and Children’s Life World
 •           Gender inequalities and Children’s Life World
 •           Security of Children’s Life World

 

Special Topics

•          Children’s Life World during Covid and Post-Covid times

•          Possibilities, obligations, or refusals of policy in Children’s Life World