• اهداف همایش:
  • شناخت زیست‌جهان زندگی کودکان از منظر خود آنان و  دستیابی به دیدگاه‌ها و علایق و ملزومات زندگی آنان؛
  • بررسی چیستی، ابعاد، گستره و پیامدهای سیاست‌های مرتبط با زیست‌جهان زندگی کودکان در ایران؛
  • نقد و بررسی سیاست‌های لازم برای دستیابی به حقوق مصرح در قانون اساسی و سند چشم‌انداز برای کودکان؛
  • نقد و بررسی سیاست‌های اجرا شده در حوزه کودکی، شناخت وضعیت موجود و موانع و آسیب‌های آن؛
  • شناخت آخرین دیدگاه‌ها و روش‌های پژوهش کودکی و نحوه استفاده از آنها در سیاست‌گذاری‌های مربوط به کودکان ؛
  • نقد و بررسی مهمترین پژوهش‌های تجربی انجام شده در حوزه کودکی در کشور در سال‌های اخیر؛
  • غنای حوزه‌های نظری مربوط به کودکان و به‌طور اخص جامعه‌شناسی کودکی؛
  • ایجاد فضای بحث و تفکر و نقد و حساسیت اجتماعی در مورد مسائل حوزه کودکی.

Conference Workshops

•          The methodology of childhood studies

•          Empowering children

•          Painting and children’s art