پژوهشگران گرامی لطفا برای ارسال مقالات مراحل زیر را طی نمایید؛ ابتدا وارد قسمت ثبت نام شده و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید. پس از ثبت نام، نام کاربری و رمز عبور برای آدرس ایمیل ثبت شده در سامانه، ارسال خواهد شد. برای بارگذاری مقالات نیز، پس از ورود به صفحه شخصی خود،  با فشردن دکمه «ارسال و پیگیری مقاله» وارد صفحه بارگذاری و ارسال مقالات می شوید. خواهشمند است در این قسمت نیز، مراحل اعلام شده توسط سامانه را به طور کامل انجام دهید و از بارگذاری مقاله، اطمینان حاصل نمایید.