آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-04-05
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-04-09
تاریخ شروع جشنواره
1400-04-16
تاریخ پایان جشنواره
1400-04-17